Regulamin zamieszczania treści reklamowych w serwisie Urlopowicze.pl§1

Regulamin znajduje zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy Administratorem strony internetowej www.urlopowicze.pl, a Ogłoszeniodawcą zlecającym ogłoszenia lub reklamy.


§2


Formy reklamy w serwisie:

 • umieszczanie baneru reklamowego na stronie głównej portalu. W ofercie znajdują się:
  1. banner 728x90 (strona główna + podstrony)
   banner 300x250 (strona główna + podstrony)
 • umieszczenie wpisów do wyszukiwarki urlopowicze.pl pod wybrane kategorie.
 • Zamieszczenie boxów reklamowych - maksymalny rozmiar 300x250
 • Umieszczenie linku reklamowego, w boxie przeznaczonym do tego celu ( prawa strona )
 • Umieszczenie linku reklamowego w stópce serwisu

 • W przypadku innych usług, łączenia usług, lub emisji przez dłuższy okres, przygotujemy indywidualną ofertę usług reklamowych.

  §3

  W serwisie zamieszczane są wyłącznie reklamy:

  1. Produktów, działań bądź usług, których docelowym odbiorcą są organizacje pozarządowe.
  2. Kampanii społecznych
  3. Zgodne z polskim prawem, oraz nie naruszające praw człowieka.
  4. Nie posiadające treści erotycznych (pornograficznych) lub linków prowadzących do takich stron.


  §4

  Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki zamieszczania reklam, to ogólne zasady zamieszczania ogłoszeń wymiarowych, reklam i innych form prezentacji o charakterze promocyjnym na stronie internetowej Urlopowicze.pl
  2. Zamówienia emisji reklam dokonuje się pisemnie za pomocą formularza zamówienia. Zamówienie określa dane reklamodawcy, liczbę zamawianych emisji, czas trwania emisji, czas trwania kampanii, lokalizację i ewentualne dodatkowe warunki.
  3. Wypełniony formularz należy przesłać na adres info@urlopowicze.pl lub skorzystac z formularza dostępnego na stronie internetowej (zakładka "Dodaj" ).
  4. Złożenie zamówienia poprzez przesłanie wiadomości Email, jest równoznaczne z zawarciem umowy o jej realizację przez administratora serwisu Urlopowicze.pl
  5. Wszystkie ceny podane w cenniku reklam są cenami netto. Wartość usługi zostanie odpowiednio powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  §5

  Czas zobowiązania

  a) Ogłoszeniodawca, zamieszczając reklamę w portalu Urlopowicze.pl oświadcza, iż posiada prawa autorskie (pokrewne, wynalazcze, patentowe, na znakach towarowych lubi wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy handlowej i innych podobnych) do posługiwania się użytymi w zleconych do zamieszczenia ogłoszeniach lub reklamach - znakami, informacjami, danymi, utworami lub ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi, lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.

  b) Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód mogących wyniknąć po stronie Wykonawcy w związku z treścią lub formą zleconych do zamieszczania ogłoszeń lub reklam, w tym i do poniesionych kosztów postępowań spornych, wpisów sadowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Administracji poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.

  c) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Urlopowicze.pl w związku z treścią zamieszczanych reklam.

  d) Administrator zastrzega sobie prawo do:

  1. Odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione, że z ich treści lub strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają słuszne prawa osób trzecich.
  2. Odmowy przyjęcia do realizacji materiałów nie nadających się do reprodukcji z powodu złej jakości lub nie odpowiadających parametrom technicznym.
  3. Zastrzegamy sobie prawo do skracania długich opisów i tytułów zgłaszanych stron.
  4. Zobowiązujemy się nie ujawniać indywidualnych danych użytkownika osobom trzecim.
  5. Czasowych przerw w pracy serwera.
  6. Zmiany niniejszego regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
  7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19.09.2007r. w serwisie Urlopowicze.pl

  e) Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do:

  1. Okresowej kontroli zmian regulaminu.

  f) Administrator:

  1. Nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne straty i szkody wynikające z wadliwego działania serwisu.
  2. Nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach znajdujących się w wyszukiwarce, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań by nasza wyszukiwarka zawierała tylko wartościowe wpisy.


  §6

  Postanowienia końcowe

  1. Wszystkie gotowe materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia kampanii (bannery, butony, teksty mailingu, teksty linków sponsorowanych adresy URL, teksty ALT itp.) muszą być dostarczone na 3 dni (robocze) przed rozpoczęciem emisji. Materiały reklamowe winny być dostarczone w formie skompresowanej w formacie .zip
  2. Firma ''LEVEL 5'' wykonuje usługi tworzenie grafiki reklamowej b>(cennik dostępny jest w siedzibie firmy oraz na stronach www.level5.pl).
  3. Za opracowanie techniczno - graficzne, wykonanie reklamy, oraz opracowanie redakcyjne treści według dostarczonego projektu dolicza się jednorazowo koszty, w zależności od rodzaju grafiki jak i formy.
  4. Wszelkie zmiany w treści reklam mogą być dokonane nie później niż do 5 dnia (roboczego) od momentu zamieszczenia reklamy.
  5. Jeżeli materiały dostarczone do reprodukcji mają być zwrócone Ogłoszeniodawcy, należy to zaznaczyć podczas przekazania materiałów.
  6. Reklamacje przyjmowane są na piśmie w ciągu 14 dni od daty ukazania się reklamy. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  7. Wycofanie oferty w terminie 5 dni i krótszym przed misją materiału, uprawnia Administratora do obciążenia Ogłoszeniodawcy równowartością 50% uzgodnionej wartości zlecenia. W przypadku wycofania oferty podczas wyświetlania zamieszczonej reklamy a przed końcem jej emisji Ogłoszeniodawca ponosi koszty ustalone podczas podpisywania umowy, oraz zobowiązuje się do ich uregulowania w terminie.


  §7

  Sposób płatności:

  1. Przelew na konto :

  PKO BP
  80 1020 3017 0000 2602 0173 6016

  Podczas dokonywania płatności za reklamę, prosimy w tytule przelewu podać:

  "Serwis urlopowicze.pl - Adres strony"

  Ustaloną kwotę należy uregulować na podstawie otrzymanej faktury VAT nie później jednak niż 14 dni od daty jej otrzymania, W przypadku nie uregulowania należności naliczane będą ustawowe odsetki.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia reklam w przypadku nie uregulowania poprzednich faktur bez powiadomienia o tym fakcie Ogłoszeniodawcy.
  3. Zamieszczenie reklamy (materiału) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
  4. W przepadkach nie unormowanych w powyższym regulaminie maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.


  Regulamin serwisu w formacie pdf